Ako predávať hudbu cez iTunes?

Naše aktivity najlepšie vystihuje popis produkcia. Je náročné definovať PiarPro do jednej vety, pretože veci, ktorým sa dlhodobo venujeme sa môžu zdať ako samostatné oblasti. A my osobne vôbec nemáme radi firmy, ktoré robia všetko a nič poriadne. Čo si však pod produkciou predstaviť?

(viac…)

Projekt marketingovej komunikácie pre vybrané mesto – Diplomová práca

Diplomová práca Andrej Kmotorka: Projekt marketingovej komunikácie pre vybrané mesto

Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov a východísk, podrobnej analýzy existujúcej marketingovej komunikácie, jej príleţitostí a ohrození navrhnúť projekt marketingovej komunikácie pre mesto Prievidza. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá definuje východiská riešenia a teoretické základy v problematike marketingovej komunikácie mesta. Definuje verejný sektor, pozíciu mesta vo verejnej správe, pojem marketing vo verejnom sektore a imidţ mesta. Druhá kapitola charakterizuje objekt skúmania, spôsob, akým boli údaje a zdroje získavané, metódy zhromaţďovania, spracovania a riešenia. Objektom skúmania je mesto Prievidza, jej komunikačné aktivity a potreby jednotlivých komunikačných skupín. Tretia kapitola analyzuje problematiku marketingovej komunikácia, komunikačné kanály, efektivitu komunikácie aimidţ skúmaného objektu na základe spravodajstva médií. Štvrtá časť práce vychádza z analytických záverov a navrhuje niekoľko moţných riešení problémov, vychádzajúc z teoretických poznatkov. Záverečná kapitola zhŕňa ekonomické a mimoekonomické prínosy, ktoré realizovanie projektu prináša.

5 rád ako sa pripraviť do nahrávacieho štúdia

Keď klienti kontaktujú naše nahrávacie štúdio PiarPro a majú záujem o naše služby, často sa pýtajú základné otázky:  Ako bude vyzerať celý proces nahrávania, čo si majú priniesť so sebou, ako dlho bude trvať nahrávanie, mixáž, mastrovanie a vydanie. Píšem týchto pár krátkych rád, ako sa pripraviť pred návštevou do štúdia a baviť sa hudbou. (viac…)